Sashimi

S59. Sashimi LachsADM

    • 14,50

rohes Lachsfilet

S60. Sashimi ThunfischADM

    • 14,90

Rohes Thinfischfilet

AGlutenDFischMSenf